Handelsbetingelser

Bernt Ranfelt ApS

1. Generelt

Nærværende Handelsbetingelser er gældende ved erhvervsdrivendes køb fra Bernt Ranfelt ApS, CVR nr. 36026588, herunder via www.ufocutter.dk, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. Produkter købt fra Bernt Ranfelt ApS, herunder via hjemmesiden betegnes i det følgende samlet som ”Produkterne”.

2. Ordrebekræftelse

Der er indgået bindende købsaftale, når købers bestilling er modtaget af Bernt Ranfelt ApS.

3. Priser og betaling

Alle priser er anført ekskl. moms og eventuelle fragtomkostninger, gebyrer mv.

Priserne er dagspriser, og Bernt Ranfelt ApS tager forbehold for løbende prisændringer.

Bernt Ranfelt ApS udsteder faktura for de solgte produkter, når disse er leveret til køber. Betaling skal ske senest 14 dage efter fakturadato.

Produkterne forbliver Bernt Ranfelt ApSs ejendom, indtil hele købesummen med eventuelle renter og omkostninger er fuldt betalt.

4. Levering

Leveringsbetingelser er Ex Works på Bernt Ranfelt ApSs forretningsadresse eller lager. Forsendelse kan aftales særskilt for købers regning og risiko.

Forsendelse sker sædvanligvis inden for 7 hverdage.

Såfremt et produkt er udgået eller i restordre, kan Bernt Ranfelt ApS ikke holdes ansvarlig for forsinkelser og eventuelle omkostninger grundet forsinkelser. Såfremt der måtte være længere leveringstid, vil dette blive oplyst til køber, så snart Bernt Ranfelt ApS er bekendt med dette.

Såfremt forsinkelse med leveringen skyldes forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra Bernt Ranfelt ApSs underleverandører, force majeure eller andre hændelige begivenheder, som Bernt Ranfelt ApS ikke bærer risikoen for, forlænges leveringstiden med det antal dage, som leveringshindringen har været til stede.

Ved forsinkelse, der kan tilskrives Bernt Ranfelt ApS, og som overskrider 15 arbejdsdage, er køber berettiget til skriftligt at give Bernt Ranfelt ApS en frist på minimum 10 arbejdsdage til levering. Kan Bernt Ranfelt ApS ikke inden den af køber afgivne frist levere i overensstemmelse med parternes aftale, kan køber ophæve aftalen. Køber har i dette tilfælde ikke krav på erstatning som følge af ophævelsen.

5. Mangler og reklamation

Ved levering er køber forpligtet til straks at sikre sig, at emballagen er hel og ubrudt. Køber skal ligeledes ved modtagelsen af produkterne kontrollere, om produkterne er mangelfri.

Såfremt køber vil påberåbe sig væsentlige mangler, skal køber efter manglen er eller burde være opdaget straks, og inden produkterne tages i brug, give Bernt Ranfelt ApS skriftlig meddelelse herom.

Bernt Ranfelt ApSs mangelsansvar omfatter ikke sliddele efter produkterne er taget i brug, så som de skærende dele af produkterne.

Bernt Ranfelt ApS har afhjælpningsret eller er berettiget til at sørge for omlevering af produkterne. Køber er ikke berettiget til at hæve handlen, så længe Bernt Ranfelt ApSs afhjælpnings- eller omleveringsforsøg pågår.

Bernt Ranfelt ApS yder fra levering en 1-årig garanti på Produkterne.

6. Fortrydelsesret

Bernt Ranfelt ApS modtager ikke produkterne retur. Der ydes ej heller fortrydelsesret i handelskøb ved køb af Produkterne på Bernt Ranfelt ApSs hjemmeside.

7. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav over for Bernt Ranfelt ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for de solgte produkter.

Bernt Ranfelt ApS hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste, herunder ethvert direkte eller indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved produkterne eller force majeure.

8. Produktansvar

Bernt Ranfelt ApS kan kun pålægges et produktansvar, hvor gældende præceptiv lovgivning, herunder produktansvarsloven, tilsiger dette.

Køber er i videst muligt omfang forpligtet til at friholde Bernt Ranfelt ApS for ethvert krav vedrørende produktansvar rettet mod Bernt Ranfelt ApS af skadelidte eller af andre.

9. Persondata

For at du kan indgå aftale med Bernt Ranfelt ApS på www.ufocutter.dk, foretager Bernt Ranfelt ApS registrering af købers personoplysninger med det formål, at kunne levere produkterne. Personoplysningerne registreres hos Bernt Ranfelt ApS. Den dataansvarlige på er Bernt Ranfelt ApS.

Når der indsamles personoplysninger via Bernt Ranfelt ApSs hjemmeside, sikrer Bernt Ranfelt ApS, at det altid sker ved afgivelse af samtykke, således at køber er informeret om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Oplysninger afgivet til Bernt Ranfelt ApS videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og Bernt Ranfelt ApS registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

10. Ændringer

Bernt Ranfelt ApS forbeholder sig ret til at ændre disse Handelsbetingelser uden forudgående varsel. Køber vil i givet fald blive bedt om bekræfte, at køber accepterer de nye betingelser.

11. Lovvalg og værneting

Samtlige uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem Køber og Bernt Ranfelt ApS skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret med undtagelse af lovalgsregler, der måtte henføre sagen til behandling i andre lande. Retten i Aarhus er værneting.

04.09.2014